Free Joomla Template by Discount Justhost

Tanfelügyeleti eljárás - 2018

Tanfelügyelet eljárás - MTNVQXW3PIRMK38V - Szeged és Térsége Eötvös

József Gimnázium, Általános Iskola

 

Értékelésre vonatkozó adatok

 

Az intézmény neve OM+FEH azonosítója: Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola (200909001)

Bevont vezető: dr. Gera Tibor Pál (71767807810)

Eljárás típusa: Tanfelügyelet

A látogatás dátuma: 2018. febr. 22

A folyamat azonosítója: MTNVQXW3PIRMK38V

Értékelés típusa: Intézmény

Az intézmény OM azonosítója: 200909

A feladatellátásihely azonosítója: 200909001

Értékelési szempontrendszer: 2018TID (2018 Tanfelügyelet intézmény gimnázium)

Tanfelügyeleti feltöltés azonosítója: F2009090012018A2018TID

Önértékelési feltöltés azonosítója: F2009090012018A2018OID

 

Határidők

Az Ön időzónája szerint (Europe/Budapest CEST)

Értékelés kezdődátuma: 2018. jan. 23. 00:00

Betekintés: 2018. jan. 23. 00:00

Látogatás: 2018. febr. 22. 00:00

Értékelés befejezése: 2018. márc. 04. 23:59

Jóváhagyás befejezése: 2018. márc. 09. 23:59

Eredmények küldése: 2018. márc. 09. 23:59

Intézkedési terv feltölthető: 2018. márc. 10. 00:00

Intézkedési terv feltöltésének határideje: 2018. ápr. 23. 23:59

 

ÉRTÉKELÉS

 

1. Pedagógiai folyamatok

1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés?

1.1.1.

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak

koherens kialakítását.

A vezető az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően osztja meg a vezetői feladatokat. A hatás- és

jogkörök jól értelmezhetőek, egyértelműek. (Vezetői önértékelés, intézkedési terv, intézményi

önértékelés)

1.1.2.

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló

mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerő-piaci és

más külső mutatók (például szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése,

feldolgozása és értelmezése alapján készülnek. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és

jövőbeni helyzetének megítélését.

Figyelembe veszik a munkaközösségek beszámolóit, javaslatait is és közös konszenzusban

terveznek. A következtetéseket több dokumentum is tartalmazza, adatolt mérési eredményeket

azonban csak a kompetenciaméréseket feldolgozó dokumentum, valamint a tanulmányi

eredményekre vonatkozóan az év végi beszámoló mutat be. A beszámolók tartalmaz alapján

készíti elő a vezető a következő évi terveket (vezetői interjú).

1.1.3.

A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak

felkészítése a feladatra időben megtörténik.

Önállóan végzik a tervezést az éves munkaterv szerint a munkaközösségek és az

osztályfőnökök. Az egész intézményt érintő változások esetén jogszabályok szerint

kezdeményez a vezetés, általában a kezdeményezés is a vezetőktől indul. (Pedagógus interjú)

1.1.4.

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés.

A vezető rendszeresen kapcsolatot tart a partnerekkel, rendezvényekre meghívja őket, jól

kommunikálja az iskola jövőképét. (Vezetői ellenőrzés, interjú a fenntartóval)

1.1.5.

Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés

dokumentumainak összehangolása megtörténik.

A vezetői interjú alapján megállapítható, azonban ezt a következő ellenőrzés alkalmával lehet

majd igazán felmérni.

1.1.6.

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek

terveivel.

Az éves munkaterv koherens a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.

(lásd az beszámolók próba-nyelvvizsgákra, ECDL eredményekre vonatkozó részei.)

1.2. Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az

operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya?

1.2.7.

Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival

összhangban készülnek.

Az intézmény vezetősége rendszeresen nyomon követi a közoktatásban zajló folyamatokat.

Az intézmény pedagógiai programja a Nemzeti alaptanterv alapján készült. A stratégiai

dokumentumok tartalmazzák a jogszabályi hivatkozásokat.

1.2.8.

Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a

dokumentumokban nyomon követhető.

A tervezés a tanulás-tanítás eredményességét szolgálja, a hálózati tanulás lehetőségei is

biztosítottak, ami a tanulók reális karriertervezését szolgálja (Vezetői ellenőrzés, fenntartóval

készített interjú).

1.3. Hogyan történik a tervek megvalósítása?

1.3.9.

A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok

aktuális elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az ötéves

intézkedési terv, stb. aktuális céljai, feladatai.)A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott,

amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a

továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv, stb. aktuális céljai, feladatai.) A pedagógiai programban foglaltak

megvalósítását az éves munkatervek biztosítják. A továbbképzési program lebontásra kerül a

továbbképzési tervekben. Az intézményi önértékelési program is tanítási évekre tervezett.

1.3.10.

Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi

tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a

pedagógusok, a munkaközösségek és a diákönkormányzat bevonásával történik.

Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi

tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a

pedagógusok és a munkaközösségek bevonásával történik. Az éves tervek sikeres

megvalósulása a munkaközösségek aktív részvételével valósul meg. A diákönkormányzat

működik, az osztályok képviselői rendszeresen találkoznak, de a működés valós tartalmának

kevéssé vagy csak áttételesen jelenik meg a beszámolókban.

1.3.11.

Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását,

alkalmazását.

Elsősorban a nyelvoktatás, az informatikai képzés van a fókuszban (minden dokumentum

ezeket hangsúlyozza, ezekre speciális helyi tanterv vonatkozik 5-12. évfolyamig, és a vezetői,

tanári, szülői interjú is kiemeli), illetve egyes tagintézményekben a szerb nyelv. A többi tárgy

esetében központi tartalmi szabályozók (NAT, kerettanterv, érettségi rendelet) az irányadók.

1.3.12.

Az intézményi pedagógiai folyamatok (például tanévre, tanulócsoportra tervezett egymásra

épülő tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt tanulási eredmények

elérését, a szülők, tanulók és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését

szolgálják.

Az intézményi pedagógiai folyamatokkal, az elért eredményekkel a szülők és a munkatársak

elégedettek. (interjúk) A tanfelügyelők által készített szülői interjú szerint 10-es skálán 8

körüli átlag jön ki, az intézmény mérése 5-ös skálán is hasonló 85 %-os eredmény született.

1.4. Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya?

1.4.13.

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek.

A dokumentumok koherensek, erre a vezetés tudatosan törekszik (vezetői interjú), az operatív

feladatok nagy hangsúlyt kapnak.

1.4.14.

A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése.

Az intézményre az egymásra épülő dokumentumok, a PDCA ciklusosság jellemző. A tanév

végi beszámolók megállapításainak összegzése, elemzése nyomon követhető.(Beszámolók)

1.4.15.

A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez.

A beszámolók szempontjai általában illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez.

Fontos szempont az intézményi hagyományok továbbvitele is a szervezeti kultúrában.

1.5. Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és tényleges megvalósulásának a viszonya?

1.5.16.

A pedagógus, tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában

alkalmazott tantervi, tartalmi és az intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt,

oktatott egyének és csoportok fejlesztési céljait.

Az SZMSZ és a PP szerint ez elvárás, a tanmenetek, naplóbeírások is ezt tükrözik (lásd

pedagógus tanfelügyeletek). A pedagógusok, munkaközösségek a tervező munkájuk során

figyelembe veszik a tantervi elvárásokat, az intézményi belső elvárásokat, valamint az általuk

nevelt, oktatott egyének és csoportok fejlesztési céljait. (Munkatervek, beszámolók, interjúk)

1.5.17.

A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések

indokoltak.

Minden tanév elején készül a közismereti tárgyakból egy bemeneti mérés, ennek eredménye,

az azonosított problématerületek alapvetően meghatározzák a tanár számára a fejlesztések

hangsúlyait és fókuszait.(interjúk)

1.5.18.

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a tanulói

produktumokban.

A pedagógiai folyamatok jól nyomon követhetőek a naplókban. (pedagógus tanfelügyeletek)

1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben?

1.6.19.

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést

végeznek.

Az intézmény belső ellenőrzése a központi szempontrendszer alapján, az

alapdokumentumoknak megfelelően működik ( SZMSZ, Belső ellenőrzési terv).

1.6.20.

Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen

eszközökkel ellenőriz.

Az előző tanévben bevezettek egy teljesen új értékelési rendszert (lásd vezetői ellenőrzéshez

kapcsolódó intézkedési terv), aminek keretében minden pedagógusnál látogatott órát a vezető

és a munkaközösség-vezető, valamint mindenkivel személyesen beszélt a vezető. A kollégák

írásban megkapták az értékelésük eredményét.

1.6.21.

Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának

méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat.

Igen, ennek bázisa a kompetenciamérés, a nyelvi szintmérés, az osztályok tanulmányi

eredménye, versenyeredmények a próba érettségi és próbanyelvvizsga eredménye.

1.6.22.

A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén

korrekciót hajt végre.

Igen (éves beszámolók.)

1.6.23.

Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a pedagógusok

önértékelése során is.

A vezetőség törekszik arra, hogy az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi

önértékelésben és a pedagógusok önértékelése során is.(intézményi önértékelés, pedagógusok

intézkedési tereiben megfogalmazott fejlesztési feladatok)

1.7. Hogyan történik az intézményben az értékelés?

1.7.24.

Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, alapját az

intézményi önértékelési rendszer jelenti.

Az intézmény a központi szempontrendszert alapján dolgozta ki az intézményi önértékelési

rendszerét. A bevezetés tervszerűen és objektíven történt, a konklúziók levonására a

következő intézményi tanfelügyelet lesz jogosult.

1.7.25.

Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az

önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. Az intézményi önértékelési

rendszer kialakítását az intézményvezető irányításával megkezdték, az önértékelési folyamatban

a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. (Munkatervek, beszámolók, interjúk)

1.8. Milyen a pedagógiai programban meghatározott tanulói értékelés működése a

gyakorlatban?

1.8.26.

Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak,

képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik.

Igen (Pedagógiai Program)

1.8.27.

A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös

alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján történik.

Igen (Pedagógiai Program, naplók, éves beszámolók)

1.8.28.

A pedagógusok az alkalmazott pedagógiai ellenőrzési és értékelési rendszert és módszereket,

azok szempontjait az általuk megkezdett nevelési-oktatási folyamat elején megismertetik a

tanulókkal és a szülőkkel.

Igen, ez a PP szerint elvárás.

1.8.29.

Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a tanulói teljesítményeket

dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség

esetén fejlesztési tervet készítenek.

Igen, az intézmény elektronikus naplót használ erre a célra.

1.8.30.

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és

szüleinek/gondviselőjének.

Igen, az intézmény elektronikus naplót használ erre a célra.

1.9. Mi történik az ellenőrzés, mérés, értékelés eredményével? (Elégedettségmérés,

intézményi önértékelés pedagógus-értékelés, tanulói kompetenciamérés, egyéb mérések.)

1.9.31.

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során

megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása.

Az éves munkatervekben az eredmények alapján tervezik az éves feladatokat. (Munkatervek,

beszámolók, vezetői interjú, vezetői ellenőrzés)

1.9.32.

Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok

levonása, fejlesztések meghatározása, és az intézmény a mérési-értékelési eredmények

függvényében korrekciót végez szükség esetén.

Az intézmény ezeket az eredményeket rendszeresen elemzi, értékeli és a tapasztalatokat a

helyi tanterv ki- vagy átalakításakor felhasználja. A belső vizsgarendszer működtetése során

és a tanórán kívüli foglalkozások tervezésekor is beépítik e mérési eredmények tapasztalatait.

(Szakmai beszámolók) A vezető félévente kér az osztályfőnököktől és a munkaközösség-

vezetőktől értékelést, aminek megfelelően lehet a második félévre még a tanév elején kijelölt

feladatokat, célokat korrigálni.(interjúk)

1.9.33.

Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján

felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő

tanulók ellátására.

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátása megvalósul, integrációjukat a pedagógusok

segítik. (interjúk)

1.9.34.

A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek,

egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai

támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek.

Évente kétszer tartanak olyan továbbképzési napot, ahol a kistérségi intézmények

pedagógusai részt vesznek, ezen kívül támogatják a továbbképzések egyéb formáit is. Pl.

2016/17-ben 91 bemutató óra valósult meg 448 pedagógus részvételével (lásd éves

beszámoló).

 

 

1. Pedagógiai folyamatok

 

A kompetencia értékelése:

 

Fejleszthető területek:

Az ellenőrzések eredményeinek fokozottabb felhasználása a pedagógusok önértékelése során

is.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak

koherens kialakítását. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézményi

SZMSZ szerinti eljárásrendben készülnek. Az intézményi dokumentumok tervezetét a

főigazgató készíti el, a dokumentumot a jogszabály előírásainak megfelelően a nevelőtestület

fogadja el, vagy véleményezi és a főigazgató adja ki. Az egyes tagintézményekre vonatkozó

speciális rendelkezéseket megállapító tagintézményi stratégiai és operatív dokumentumokat a

tagintézmény-vezető készíti el, a tagintézményi nevelőtestület fogadja el vagy véleményezi,

és a tagintézmény-vezető adja ki. Az intézményi és tagintézményi szintű stratégiai és operatív

dokumentumok kialakítását az Igazgatótanács koordinálja.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

2.1. Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési

feladatok?

2.1.1.

A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények (különös

tekintettel az osztályfőnökök tevékenységére, a diák-önkormányzati munkára, az egyéni

fejlesztésre).

A beszámolókban az eredmények jól nyomon követhetők, különös tekintettel az osztályfőnöki

és munkaközösségi beszámolókra. (Év végi beszámolók mellékletei) Az éves beszámolók

nagyon részletesek, de a diákönkormányzati működés valós tartalma kevéssé vagy csak

áttételesen jelenik meg a beszámolókban.

2.1.2.

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát.

Az intézmény fontos feladatának tarja a személyiség- és közösség fejlesztést. A pedagógusok

törekszenek a személyre szabott nevelés -oktatás megvalósítására, valamint a tanulási

nehézségek kezelésére és a tehetséggondozásra. A közösségfejlesztő tevékenység az

intézmény hagyományaival és a tanulók személyes kompetenciáinak fejlesztésével

összhangban történik meg. (Pedagógiai program, beszámolók, interjúk)

2.1.3.

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket,

technikákat alkalmaznak a pedagógusok az intézményben. Szociometriai felméréseket végez az

iskolapszichológus, ha erre felkérik, egyébként az osztályfőnökök feladata ezen eszközök bevezetése,

alkalmazása. (lásd pedagógus interjú)

2.2. Hogyan fejlesztik az egyes tanulók személyes és szociális képességeit (különös tekintettel

a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra)?

2.2.4.

A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a tanulók személyes és szociális képességeinek

fejlesztésére, és ez irányú módszertani tudásukat megosztják egymással.

Ez a terület több kolléga intézkedési tervében is fejlesztendő területként szerepel, vagyis

szeretnék ismereteiket tovább bővíteni.

2.2.5.

A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési

korrekciókat hajtanak végre.

Ennek megítélésére a következő tanfelügyelet lesz jogosult (5 éves az intézkedési tervek

ciklusa)

2.2.6.

A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi

gyakorlatban (tanórai és tanórán kívüli tevékenységek), DÖK programokban.

Az eddigi fejlesztések részben nyomon követhetők. Az újabbak a tanfelügyelet eredményei

alapján vállaltak eredményességének megítélésére a következő tanfelügyelet lesz jogosult (5

éves az intézkedési tervek ciklusa)

2.3. Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése?

2.3.7.

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő

információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban.

Igen, az iskolapszichológussal, a védőnővel és a külsős fejlesztő pedagógusokkal nagyon jó

az együttműködés (pedagógus interjú).

2.3.8.

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló

szociális helyzetéről.

Igen, az iskolapszichológussal, a védőnővel és a külsős fejlesztő pedagógusokkal nagyon jó

az együttműködés (pedagógus interjú)

2.3.9.

Az intézmény támogató rendszert működtet: felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez,

integrációs oktatási módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti, képzési, oktatási programokat,

modelleket dolgoz ki vagy át, és működteti is ezeket, célzott programokat tár fel, kapcsolatot

tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal, stb.

A PP szerint 9-10. évfolyamon vannak elsősorban a felzárkóztató és szintre hozó

foglalkozások vannak, 11-12. évfolyamon már célzottan az érettségire készítő, közép- és

emelt szintű fejlesztés folyik (minden gyereknek kötelező két ilyen foglakozást választani 11-

12. évfolyamon.) A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatást segítő programot

működtetnek. A bukott vagy két jegyet rontott tanulókra az érintett szaktanárok féléves

fejlesztési tervet dolgoznak ki.

2.4. Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást?

2.4.10.

Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával összhangban

történik a nevelési-oktatási módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása, és azok

bevezetésének megtervezése.

Amit csak lehet, órán kell megtanítani, az önálló tanulásra a diákok többsége kevésbé képes.

Az erősen motiváltak az emeltre készülnek otthon, többletfeladatokat megcsinálják (pl.

figyelnek arra a tanárok, hogy iskolai könyvtárban is legyen érettségire felkészítő anyag)

Csak ezzel a közvetlen kapcsolattal lehet a gyerekeket ösztönözni arra, hogy elvégezzék a

feladatokat. Géptermekben, idegen nyelvi termekben elérhető idegen nyelvi programcsomag,

támogató rendszer (Tell me more), amit a diákok szabadon használhatnak elvileg, de a

gyakorlatban ritkán teszik meg. A csoportok közötti versenyeztetés mint ösztönző, motiváló

erő, általában jól működik. (Pedagógus interjú)

2.4.11.

Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók

megkülönböztetett figyelmet kapnak.

A PP szerint 9-10. évfolyamon vannak elsősorban a felzárkóztató és szintre hozó

foglalkozások vannak. Fejlesztő pedagógusok is működnek az iskolában, ők a kistérség

minden intézményében ellátják ezeket a feladatokat.

2.4.12.

A pedagógusok az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket

biztosítanak, alkalmazva a tanulás tanítása módszertanát.

Webes oldalakat működtetnek a tanárok, fb-on feladatokat, óravázlatokat, szakirodalmi vagy

egyéb érdekes linkeket osztanak meg. Hasznosak az ingyenesen elérhető feladatok, internetes

tananyagok (realika) (Pedagógus interjú)

2.5. Hogyan történik a tanulók egészséges és környezettudatos életmódra nevelése?

2.5.13.

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai

programban előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető.

Igen (PP, közösségi programok az éves beszámolóban), pl. együttműködés a Magyar

Vöröskereszttel, Intézményi Egészségnevelési Nap szervezése, Országos Elsősegélynyújtó

Versenyeken való részvétel.

2.5.14.

A tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a gyakorlatban alkalmazzák a téma

elemeit.

Az egészséges életmódra nevelést nagymértékben elősegítené, ha tornatermi bővítésre kerülne

sor. A hiányzó tornatermi kapacitást az eddig kialakult gyakorlatnak megfelelően a

gimnázium közelében működő általános iskolai tagintézmény tornacsarnokának közös

használatával tudják biztosítani.

2.6. Hogyan segíti az intézmény a tanulók együttműködését?

2.6.15.

A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési feladatokat

megvalósítja az intézmény.

A beszámolók szerint gyakorlatilag ezek maradéktalanul megvalósulnak.

2.6.16.

A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján

valósítják meg a rájuk bízott tanulócsoportok, közösségek fejlesztését.

Igen, a szülői elégedettség nagyon magas szintű (szülői interjú)

2.6.17.

A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei,

különös tekintettel az osztályfőnökök, a diákönkormányzat tevékenységére, az intézményi

hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára.

A DÖK kevéssé markánsan jelenik meg, a többi részterület működtetése jobban dokumentált

a beszámolókban.

2.6.18.

Az intézmény gondoskodik és támogatja a pedagógusok, valamint a tanulók közötti

folyamatos információcserét és együttműködést. Igen, erre a célra szolgál pl. az elektronikus napló

mellett egy Office 365-ös webes felület, amit csak az intézmény tanárai használnak, tartalommegosztásra

is alkalmas (vezetői interjú)

2.7. Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak

meg?

2.7.19.

Közösségi programokat szervez az intézmény.

Hagyományos, minden évben megszervezett rendezvények, amelyek közül legfontosabb a

Gólyanap és az Eötvös Nap (pedagógus interjú)

2.7.20.

Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat.

Igen (a beszámolókban csak áttételesen van nyoma)

2.7.21.

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.

Igen, de ennek továbbfejlesztése, erősítése fejlesztési célként fogalmazódott meg az

önértékelések során több esetben is.

2.7.22.

Bevonják a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti és tanulási kultúrát

fejlesztő intézkedések meghozatalába.

SZMK ülés évente kétszer van, a szülők elégedettek ennek a hatékonyságával (szülői interjú).

2.7.23.

A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással és a diákok önszerveződésének

lehetőségeivel a tanulók és a szülők elégedettek.

A szülők igen, a diákokkal nem készült interjú.

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

 

A kompetencia értékelése:

 

Fejleszthető területek:

A személyiség- és közösségfejlesztés megvalósulása legyen még inkább nyomon követhető a

mindennapi gyakorlatban (tanórai és tanórán kívüli tevékenységek), és a DÖK programokban.

Kiemelkedő területek:

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. Az intézmény támogató rendszert

működtet: felzárkóztatást és tehetséggondozást célzó egyéni foglalkozásokat szervez, idegen

nyelvi és informatikai oktatási programokat, modelleket dolgozott ki és működtet, a

pedagógusok tevékenységét intézményi szakmai műhelyek segítik.

 

3. Eredmények

 

3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben?

3.1.1.

Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége.

Igen. (PP)

3.1.2.

Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából

kulcsfontosságú sikertényező indikátorok azonosítása.

Igen, ebben kiemelt szerepet játszik a kistérségi együttműködés.

3.1.3.Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: kompetenciamérések eredményei,

tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 évre vonatkozóan, versenyeredmények: országos szint,

megyei szint, tankerületi szint, települési szint, érettségi vizsga eredmények, egyéb

vizsgaeredmények, továbbtanulási mutatók, elismerések, lemorzsolódási mutatók

(évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók), elégedettségmérés eredményei (szülő,

pedagógus, tanuló), neveltségi mutatók, stb.

Az eredmények a beszámolókban olvashatók, az adatok felsorolása a jellemző.

3.1.4.

Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek óta (a

háttérváltozók figyelembevételével) emelkedik/a jó eredményt megtartják.

A kompetenciaméréseket öt év távlatában vizsgálva megállapítható, hogy matematikából és

szövegértésből az előző évek átlagához képest nincs szignifikáns eltérés.

3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény?

3.2.5.

Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak

megfelelő.

Igen, ezt minden dokumentum hangsúlyozza.

3.2.6.

Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatása

eredményes, amely mérhető módon is dokumentálható (az emelt- és középszintű érettségi

tantárgyak aránya, eredményei, versenyeredmények, felvételi eredmények, stb.).

Az idegen nyelv és az informatika oktatása eredményes, amely mérhető módon is

dokumentálható (próbanyelvvizsga eredmények, ECDL vizsgaeredmények, kínai

nyelvoktatás bevezetéséhez kapcsolódó eredmények)

3.2.7.

Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul.

Igen, magas az elkötelezettség (pedagógus és vezetői interjú).

3.2.8.

Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel.

Dugonics Emlékérem 2017; Konfuciusz Emlékérem 2017; Vöröskereszt bázisiskola cím

2012-től ;ECDL központ.

3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket?

3.3.9.

Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk belső

nyilvánosságáról.

Igen, mind értekezleteken, mind a faliújságon és a belső informatikai felületen nyilvánosságra

hozza ezeket. (SZMSZ, vezetői interjú)

3.3.10.

Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása

tantestületi feladat.

A szakmai eredményeké a szakmai munkaközösségek feladata. (SZMSZ)

3.3.11.

A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi önértékelés

eljárásában.

Az intézményi önértékelési összegző dokumentumban szerepelnek a belső és külső mérési

eredmények.

3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját?

3.4.12.

A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van.

Az elérhető adatokat az intézmény nyilvántartja.(vezetői interjú)

3.4.13.

A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére.

A PP szerint és az éves beszámolók szerint igen.

 

3. Eredmények

 

A kompetencia értékelése:

 

Fejleszthető területek:

Az intézmény külső elismeréseinek, eredményeinek fokozott népszerűsítése, minél szélesebb

körben való megismertetése.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak az idegen

nyelv és az informatika oktatása eredményes, amely mérhető módon is dokumentálható

(próbanyelvvizsga eredmények, ECDL vizsgaeredmények, kínai nyelvoktatás bevezetéséhez

kapcsolódó eredmények)

 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

 

4.1. Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő

tevékenységeik?

4.1.1.

Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző,

(szakmai) munkaközösségek, egy osztályban tanító pedagógusok közössége.

Az egy osztályban tanítók félévkor és év végén az osztályozó konferenciákon mindenképp

tanácskoznak, rendkívüli esetben máskor is összehívhatók. A tantestület számára havi egy

délutáni értekezletet tartanak, a szakmai munkaközösségek belső értekezleteinek

rendszeressége változó, igény szerint.

4.1.2.

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv

szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák

meg.

Igen (beszámolók, SZMSZ).

4.1.3.

A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott.

Az SZMSZ és a vezetői ellenőrzés eredménye szerint igen.

4.1.4.

Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és

szervezett formában zajlik.

4.1.5.

Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az

intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra.

Támogatja, hiszen az intézmény jellegénél és a beiskolázott tanulók szociális hátterénél fogva

csak az együttműködés hozhatja meg a remélt eredményeket.

4.1.6.

A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának

ellenőrzése, értékelése.

4.1.7.A tanulók nevelése-oktatása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl a

pedagógusok kezdeményezően együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő

szakemberekkel a felmerülő problémák megoldásában.

4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben?

4.2.8.

Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka.

4.2.9.

Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése,

támogatása.

4.2.10.

A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak.

4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben?

4.3.11.

Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak

ki.

Igen, de a kezdeményezés sokszor a vezetőé (pedagógus interjú).

4.3.12.

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a

kommunikáció.

Igen (SZMSZ, intézményi önértékelés)

4.3.13.

Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel.

Elsősorban a digitálissal (interjúk).

4.3.14.

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és

ismeretekhez való hozzáférés.

Igen (önértékelés)

4.3.15.

Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek.

Igen, bevált szokásrenden alapul az értekezletek rendszere.

4.3.16.

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban

folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz.

Írásban kapták meg tavaly az értékelés eredményét a pedagógusok (pedagógus interjú).

 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

 

A kompetencia értékelése:

 

Fejleszthető területek:

Az információátadás papíralapú eszközeinek még nagyobb arányú kiváltása digitális

információátadással.

Kiemelkedő területek:

Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése,

támogatása. Az intézmény évi két alkalommal intézményi továbbképzési napokat szervez, a

tagintézmények szakmai munkaközösségeinek tevékenységét, közös rendezvényeit

intézményi szakmai műhelyek koordinálják.

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai

 

5.1. Melyek az intézmény legfontosabb partnerei?

5.1.1.

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a

külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése.

Igen, a vezető rendszeresen kapcsolatot tart a partnerekkel, rendezvényekre meghívja őket, jól

kommunikálja az iskola jövőképét. (Vezetői ellenőrzés, interjú a fenntartóval)

5.1.2.

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára.

Igen (beszámolók)

5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma?

5.2.3.

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is

rendelkezik.

A régebbi kapcsolatok esetén igen, az újonnan bevezetett testnevelés tagozat kapcsán az

egyesületekkel való együttműködés kereteinek kidolgozása még folyamatban van (vezetői,

pedagógus interjú).

5.2.4.

Az intézmény terveinek elkészítése során megtörténik az érintett külső partnerekkel való

egyeztetés.

Igen (SZMSZ)

5.2.5.

Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének

megismerése.

lásd 5.2.3.

5.2.6.

Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése.

Az SZMSZ szerint igen, a szülők is ezt erősítették meg az interjúban.

5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről?

5.3.7.

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási

kötelezettségeinek.

Igen (SZMSZ, intézményi önellenőrzés)

5.3.8.

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás

szóbeli, digitális vagy papíralapú).

Igen, a vezető rendszeresen kapcsolatot tart a partnerekkel, rendezvényekre meghívja őket, jól

kommunikálja az iskola jövőképét. (Vezetői ellenőrzés, interjú a fenntartóval)

5.3.9.

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan

felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.

A szülői és a fenntartói interjú alapján igen, megvan a visszacsatolás és a felülvizsgálat is.

5.4. Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint,

megyei szint, országos szint)?

5.4.10.

Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi

közéletben.

A Dugonics Társasággal való tartós együttműködés, A Szegedi Egyetem Konfuciusz

Intézetével kialakított széleskörű együttműködés, A Magyar Vöröskereszt ifjúsági tagozatával

kialakított együttműködés. (vezetői interjú.)

5.4.11.Az intézmény megszervezi a tanulók számára a közösségi szolgálatot.

Jó lenne, ha a tanulók a közösségi szolgálat teljesítési kötelezettségüknek arányos részét

teljesítenék minden évfolyamon.

5.4.12.

A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken.

Az intézmény részt vesz különböző helyi/regionális rendezvényeken, pl az SZTE-vel való

együttműködés, tanulmányi versenyek (éves beszámolók)

5.4.13.

Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi

díjakkal, illetve az ezekre történő jelölésekkel.

Dugonics Emlékérem 2017;Konfuciusz Emlékérem 2017; Vöröskereszt bázisiskola cím

2012-től; ECDL központ.

5. Az intézmény külső kapcsolatai

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Annak ösztönzése, hogy a tanulók a közösségi szolgálat teljesítési kötelezettségüknek arányos

részét teljesítsék minden évfolyamon.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény hatékonyan és eredményesen szervezi meg a tanulók számára a közösségi

szolgálatot. Az intézmény a közösségi szolgálat teljesítése érdekében jelenleg 92 állami,

önkormányzati, civil, nonprofit szervezettel, illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról,

valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény

hatálya alá tartozó szervezettel működik együtt, kiemelt partnere a Magyar Vöröskereszt.

 

6. A pedagógiai munka feltételei

 

6.1. Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai

értékeinek, céljainak?

6.1.1.

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges

infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.

6.1.2.

Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel,

amely figyelembe veszi az intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és

pedagógiai céljait.

6.2. Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő

tanulók nevelésének, oktatásának?

6.2.3.

Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel.

6.2.4.

Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez

rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök.

6.3. Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága?

6.3.5.

Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató munkájában, az

eszközök kihasználtsága, tanórán való alkalmazásuk nyomon követhető.

6.4. Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai

értékeinek, céljainak?

6.4.6.

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-

oktató munka humánerőforrás szükségletéről.

6.4.7.

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a

fenntartó számára.

6.4.8.

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az

egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap.

6.4.9.

A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, az

intézmény deklarált céljainak.

6.4.10.

Az intézmény pedagógus-továbbképzési programját az intézményi célok és szükségletek, az

egyéni életpálya figyelembe vételével alakították ki.

6.4.11.

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira.

6.5. Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat,

módszereket alkalmaz?

6.5.12.

Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra

fejlesztésében.

6.5.13.

Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott

normák, szabályok jellemzik.

6.5.14.

Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső

igényesség, hatékonyság jellemző.

6.5.15.

Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai

gyakorlatokat az intézményen belül és kívül.

6.6. Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája?

6.6.16.

Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény

alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka

részét képezik.

6.6.17.

Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját,

hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére.

6.7. Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás?

6.7.18.

A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről

rendszeresen beszámolnak.

6.7.19.

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik.

6.7.20.

A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SZMSZ)

rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat megvalósulását.

6.8. Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés előkészítésbe (és milyen témákban),

valamint a fejlesztésekbe?

6.8.21.

Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés előkészítésbe történő bevonása -

képességük, szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján.

6.8.22.

Ennek rendje kialakított és dokumentált.

6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata?

6.9.23.

Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal

segítik a fejlesztést.

6.9.24.

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző

műhelyfoglalkozásokra, fórumokra.

6.9.25.

A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a

testület és az intézményvezetés.

 

6. A pedagógiai munka feltételei

 

A kompetencia értékelése:

 

Fejleszthető területek:

A jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatok még fokozottabb gyűjtése és megosztása

figyelembe véve a pályázatok nyomon követését, becsatolását az eszközpark és az

infrastruktúra fejlesztésébe.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató munkájában. A

pedagógusok felkészültek az IKT eszközök tanórai alkalmazására, az eszközök kihasználtsága

magas, tanórán való alkalmazásuk nyomon követhető.

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi

szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai

programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

7.1. Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi

szabályozó dokumentumban meghatározott célok a pedagógiai programban?

7.1.1.

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter

által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban és az érettségi követelményekben

foglaltakkal.

7.1.2.

A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az

intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait.

7.2. Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok

operacionalizálása, megvalósítása?

7.2.3.

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak

megvalósulását.

7.2.4.

Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése,

ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül.

7.2.5.

A tervek nyilvánossága biztosított.

7.2.6.

A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a

pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a

megvalósulást jelző eredménymutatók.

7.2.7.

A képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, annak

érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és

jövőbeli igényeinek, elvárásainak.

7.2.8.

A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató papír alapú és digitális tankönyvek,

segédanyagok kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal

összhangban történik.

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

 

A kompetencia értékelése:

 

Fejleszthető területek:

A digitális segédanyagok és tankönyvek használatának még nagyobb arányú beépítése a

tanítási-tanulási folyamatba.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény kiemelt pedagógiai feladata az oktatás színvonalának eredményekben

megmutatkozó növelése, különös tekintettel az idegen nyelvek és az informatika oktatására. A

pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg ezt

az intézményi sajátosságot, az intézmény nevelési-oktatási feladatait, céljait.