Free Joomla Template by Discount Justhost

Intézményünkről - Kossuth Lajos Általános Iskola

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola

 

Kossuth Lajos Általános Iskola - 6771 Szeged, Szerb u. 15.

 
 

Tagintézmény-vezető:

Bartókné Gyöngyösi Andrea

 

Telefon:

06 62 547-134

 

Tagintézményvezető-helyettes:

Konkolyné Bárkányi Ibolya

 

Fax:

06 62 547-135

 

Működési területe: Szeged-Szőreg

Intézmény típusa: Általános iskola (1-8. évfolyam)

 

 

Iskolánk küldetése

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya…,
megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

Szent-Györgyi Albert

Az intézmény, Szeged és Térsége településeinek 4 általános iskolájából és egy gimnáziumából áll. Címe: 6723 Szeged, Csongor tér 1.
2017. január elsejétől állami fenntartású és működtetésű az intézmény.
A 4 általános iskola egyike, tagintézménye a miénk.
Tagintézményünk neve: Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskola
Székhelye: 6771 Szeged, Szerb utca 15.
Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola 16 osztállyal 413 fő tanulóval, 29 álláshellyel 33 fő pedagógussal (26 nő és 3 férfi) nappali rendszerű oktatást folytat, épülete 450 fő tanuló befogadására alkalmas. Nagy beiskolázási körzettel rendelkezünk. A környék (Kübekháza, Újszentiván, Tiszasziget) általános iskoláinak fenntartója az egyház, ezáltal ezekről a településekről az állami nevelést-oktatást választó tanulók nálunk tanulhatnak. Jelenleg iskolai létszámunk, a tanulók 26 %-a jár be ezekről a településekről. A sok helyről, településről érkező gyerekek más-más kultúrával, más-más szocializációval érkeznek. Ők iskolabusszal járnak.
A szakos ellátottságunk 100%-os. 4 fő egyetemi végzettségű, szakvizsgázott pedagógus, a többiek főiskolai végzettséggel rendelkeznek, közülük 5 fő rendelkezik szakvizsgával.
Más tagintézményből 3 fő tanít át hozzánk, informatikát illetve egy angol nyelvi lektorunk van, és egy napon iskola pszichológusunk. A kollégák 22-60 év közötti életkorúak.
Pedagógiai munkánkat 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő rendszergazda, egy félállásban dolgozó iskolatitkárunk, 1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő gondnok, 1 fő pedellus, 2 fő portás, 4 fő takarítónő van, akik hatékonyan együtt dolgoznak a pedagógusokkal, támogatva nevelő-oktató munkájukat.
A pedagógusaink szakmai munkaközösségeket alkotnak tagintézményi szinten, reál, humán, idegennyelvi, alsós és tanóránkívüli. Ők összetartó közösségek, akik együttműködnek az iskola hatékony nevelő és oktató munkájában, feladataiban, rendezvényeiben, megemlékezésekben.
Az intézmény pedagógiai programjának kiemelt céljai: az idegen nyelv, matematika tehetséggondozás, az informatikaoktatás hatékonysága, a továbbtanulásra való felkészítés. 7. évfolyamon tanulóink próba nyelvvizsgát tesznek angol nyelvből, tehetnek szerb nyelvből, a 2017/2018 tanévtől a kínai nyelvből is. 8. évfolyam végére informatika ECDL Start vizsgák letételére is van lehetőségük.
Az intézmény 5 tagintézményének pedagógusai Intézményi Szakmai Munkaközösségeket, műhelyeket alkotnak. Tagintézményünkből 1 fő kiváló pedagógusunk is Szakmai Műhelyvezető.
2009. évben a Nemzeti Iskolafelújítási Program keretében újult meg iskolánk. Emeletráépítéssel bővítették az épületet, 26 akadálymentes helyiséget alakítottak ki, liftet szereltek, nyílászárókat hőszigeteltre cseréltek, új nagy fényerejű, energiatakarékos világítást kapott minden helyiség, alkalmassá tették az épületet az IKT eszközök fogadására.
2010. évben "A MI ISKOLÁNK, A MI ÓVODÁNK"iskola pályázat eredményeként hasonló külső dizájnnal, mint a főépület, felújították az iskola tornatermének homlokzatát, díszkaput készíttettünk, díszburkolatot helyeztünk le az iskola udvarán és játszóudvart alakítottunk ki az
alsó tagozatos tanulók számára.
2011. évben a sportpálya teljes rekonstrukciós beruházása megtörtént. A régi, elavult betonos kézilabda méretű pályán megoldották a vízelvezetést, kicserélésre került a régi pályavilágítás. 22x44 m-es "FUTSAL multifunkciós öntött gumiburkolatos sportpályán helyet kapott a kézilabda, football, streetball és röplabda pályák.
Iskolánkat olyan iskolának ismerik, ahol a figyelem középpontjában a gyermek áll, ahol a pedagógusok gyermekszeretők, munkájukra igényesek, felkészültek. Olyan iskola, ahol a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek, egyéb foglalkozások változatosan szolgálják a tanulók sokoldalú fejlesztését. Iskolánk alapfeladatainak prioritása: személyiség- és készségfejlesztés, ismeretközvetítés, az értékközvetítés, melyek fő eszköze az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, gyakoroltatása és az élményt nyújtó tevékenykedtetés.
Célunk, hogy korszerű, sokoldalú általános alapműveltség biztosításával az önművelés igényének fejlesztésével egészséges szellemű, sikeres egyéniségeket magas színvonalon neveljünk-oktassunk. A pozitív emberi értékek kialakítására törekszünk, mint a szeretet, a becsületesség, önzetlenség, szorgalom, segítőkészség, tolerancia, felelősségérzet erősítése. Helyes önismeretre nevelünk, egészséges versenyszellemet alakítunk ki, és fejlesztjük az empátia képességét.
A nyelvi kompetenciák lehetőségének széles körűségét biztosítjuk tagintézményünkben. Mindenki angol nyelvet tanul, emellett 2010 évtől választható idegen nyelv már az első évfolyamtól, a szerb nyelv. 2017/2018-as tanév szeptember elsejétől az 1. és 5. évfolyamon egy-egy osztályban bevezetésre került a kínai nyelv tanórai keretek között. Az 1. évfolyam egyik osztálya idegen nyelvi orientációs osztály lett. A gyerekek egy része kínai nyelvet a többiek szerb nyelvet tanulnak. Az 5. évfolyamon a kínai nyelvet választók csoportja (24 fő), heti 3 órában tanulja e nyelvet. 5 éve vagyunk a Szegedi Tudomány Egyetem Konfuciusz Intézetének együttműködő iskolája. További nyelvtanulási lehetőség a német nyelv tanulása.
Felelevenítettük határon túli szerb iskolai kapcsolatunkat, Temerin-Szirig iskolájával. Külhoni kapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk. A szerb kapcsolat mellett székelyföldi Csíkmadarasi iskola kapcsolatunk is működik, a „Határtalanul” pályázati lehetőségként az idei évben sikerül hozzájuk tanulóinkkal eljutni.
A matematika magasabb óraszámban történő oktatása segíti tanulóinkat a tehetségesek gondozására illetve a felzárkóztatására, csökkentve a bukások számát. Ehhez kapcsolódik immár 4 éve az alsó tagozatos osztályok közül minden évfolyam egy osztályában bevezetésre került a Sakkpalota képzés, a gondolkodás fejlesztése, logikus gondolkodásra nevelés.
5. évfolyamtól az informatika tanítását, csoportbontásban TIOP-os pályázaton nyert 7 db interaktív tábla, és 36 db komplett számítógéppark használatával tudjuk biztosítani.
A tudást a tanulást kiemelt értéknek tartjuk és jutalmazzuk. Időszakosan a „Tudásfájá”-ra kerülnek azoknak a tanítványainknak nevei, akik szorgalmasan tanultak a hónapban, és iskolánk jó hírét öregbítették. Év végén, a tanévzáró ünnepségen megajándékozzuk a tanulásban, sportban, közösségi munkában kiemelkedőt nyújtó tanítványainkat.
Beépítjük mindennapi munkánkba a hagyományok tiszteletét, ápolását, hogy tanítványaink ismerjék lakóhelyük nevezetességeit, történelmi múltját. Az ünnepekhez kapcsolódóan a napközis csoportjaink kiemelt figyelemmel kezelik a népszokások megismertetését, pl. a szüreti szokásokat, Márton nap vigadalmat, Alexandriai Szent Katalin Szőreg védőszentjének megismerését, karácsonyi és húsvéti szokásokat, majálisozást.
Fontosnak tarjuk, hogy tanítványaink ismerjék iskolánk névadójának életét, munkásságát az iskola múltját. Jelenét képesek legyenek alakítani.
Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek testi nevelésére, sportok oktatására, tömegsport szervezésére, az egészségnevelésre és a környezettudatosságra.
A mindennapos testnevelés mellett iskolai sportköröket működtetünk. (kézilabda, futball, és fittnes). Téli sítábort szervezünk és a 5-8. évfolyamosokat úszni visszük, hogy minden gyermekünk legalább egy úszásnemet elsajátítson.
2010 évben elnyertük a Vöröskeresztes Bázisiskola és az OFI által meghirdetett „Egészségtudatos, erőszakmentes iskola” címet. Egészségnapjaink keretében felvilágosító, egészségmegőrző előadásokat, gyakorlati oktatásokat szervezünk illetve véradást.
Környezettudatosságunkat jól mutatja, hogy 2016. évben elnyertük az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet.
Az iskola céljai elérése érdekében igen nagy hangsúlyt helyez a családokkal kialakított együttműködésre. Szülőket is bevonjuk az iskolai szabadidős és hagyományteremtő programjaink szervezésébe, lebonyolításába.
Folyamatos kapcsolattartásban együttműködünk a Szegedi Tankerületi Központtal, a helyi, Szőregi társintézményekkel, a részönkormányzattal, a szőregi Tömörkény István Művelődési Házzal, Faluházzal, a Római Katolikus Egyházzal, a plébános úrral és a hitoktatókkal, a helyi és a környékünkön lévő óvodákkal, bölcsödével, iskolákkal, önkormányzatokkal (Deszk, Tiszasziget, Újszentiván, Kübekháza). A Szegedi Pinceszínházzal, Dr. Martin György Alapfokú Művészetoktatási Iskolával, Forma Tánc Stúdióval, Gyermekjóléti Szolgálattal, Szegedi Városőrséggel, Szeged Megyei Jogú Város Rendőrkapitányságával, Csongrád Megyei Vöröskeresztes Szervezettel. A Szegedi Tudományegyetem diagnosztikus on-line mérésében immár 12. éve veszünk részt.